Link voor PDF:    Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Baets

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Administratiekantoor Baets.

Artikel 1.  Algemeen

 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
 Opdrachtnemer: Administratiekantoor Baets.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn  bevestigd.              

Artikel 3.  Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4.  Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoording zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte  brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

Opdrachtgever staat in voor de veiligheid, betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De originele door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens worden na het voltooien van de (deel)opdracht door opdrachtnemer aan opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, nadat opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtgever.

 Artikel 6.  Geheimhouding

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of ander al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet kenbaar maken aan derden. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 7.  Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele producten, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen, adviezen, (model)contracten, werkwijzen en andere intellectuele producten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8.  Honorarium

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Dat wil zeggen dat er sprake is van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hiervoor andere afspraken hebben gemaakt. Indien er tariefswijzingen plaatsvinden zal opdrachtnemer dit op redelijke termijn aan opdrachtgever meedelen. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per maand, of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen. Opdrachtgever zal hiervan op redelijke termijn in kennis worden gesteld.Gaat opdrachtnemer niet akkoord met de prijsverhoging dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op redelijke termijn te beëindigen.

 Artikel 9.  Betaling

Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro`s door middel van storting op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn genoemde factuur(en) heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen  ten laste van opdrachtgever. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. Wanneer een opdracht namens een derde wordt gegeven, zijn zowel de feitelijke opdrachtgever als de derde hoofdelijk verbonden voor het voldoen van het factuurbedrag.

 Artikel 10.  Reclame

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Reclames als bedoel in artikel 10 schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium,  het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever al betaald honorarium.

 Artikel 11.  Leveringstermijn

Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk en met zo veel woorden is overeengekomen. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 Artikel 12.  Opzegging

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn  verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten danwel alle overeenkomsten met opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer indien:

  1. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig verplichting jegens opdrachtnemer.
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
  3. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig aan hem is verleend.
  4. Het bedrijf van opdrachtgever wordt stil gezet of geliquideerd.
  5. Indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd danwel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld. Alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever uit welke hoofde dan ook zullen in dat geval terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.”

 Artikel 13.  Aansprakelijkheid

In het geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 Artikel 14.  Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook tegenover opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 Artikel 15.  Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin gedaagde zijn woonplaats heeft. In afwijking van het hier vooraf bepaalde zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.